White House aides usher away reporters as Biden takes zero questions

President Biden took zero questions from reporters as chaos unfolds at the U.S. southern border.