Sir Ringo Star hails Billie Eilish's 'incredible' musical talent

Sir Ringo Star hails Billie Eilish's 'incredible' musical talent