Jason Statham praises Guy Ritchie

Jason Statham praises Guy Ritchie