Happy birthday, Elizabeth Olsen!

Actress Elizabeth Olsen turns 33 today!